ปรับปรุงข้อมูลการเกษตรที่สำคัญประจำปี 2561

ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการสรุปและปรับปรุงข้อมูลการเกษตรที่สำคัญประจำปี 2561 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของจังหวัดในการรายงานเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(POC)และข้อมูลเพื่อประกอบการรายงานต่าง ๆ ที่จำเป็น ดังนั้นจึงให้อำเภอ ดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม( FILE EXCEL)เป็นรายหมู่บ้าน ซึ่งในแบบฟอร์มดังกล่าวจะคำนวณเป็นภาพรวมในระดับตำบลและอำเภอให้อัตโนมัติ โดยสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ (คลิก) และให้จัดส่งไฟล์ข้อมูลที่กรอกข้อมูลแล้วให้จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561