ภารกิจ หน้าที่

ภารกิจ
(ก) ส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเคหกิจเกษตร
(ข) ส่งเสริมประสานงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิต การแปรรูปและด้านการตลาด 
(ค) ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
(ง) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(จ) ให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร ได้แก่
      (1) บริการข้อมูลและเอกสารเผยแพร่ทางการเกษตร
      (2) บริการให้คำปรึกษาทางการเกษตร (ด้านพืช) และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
      (3) บริการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร และการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
      (4) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ขอจดทะเบียนผู้ปลูกพืช/ออกใบรับรองเกษตรกร 
      (5) การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนหรือการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
      (6) การถ่ายทอดความรู้ แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร / กลุ่มยุวเกษตรกร / กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
      (7) บริการลงทะเบียนผู้ประสบภัยธรรมชาติ / จ่ายเงินชดเชยความเสียหาย 
      (8) บริการขึ้นทะเบียนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
 
 
หน้าที่
(ก) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
(ข) ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์
(ค) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ