แผนยุทธศาสตร์ 57-60

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2557-2560

วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งผลผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรกรเข้มแข็ง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

พันธกิจ

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
  2. พัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร
  3. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต้องได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์

  1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่อาเซียน
  2. พัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง
  3. พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ