สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เข้าร่วมจัดทำเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนงาน