สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

โครงสร้างผู้บริหาร

โครงสร้างผู้บริหาร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

1.นางสมพิส ทองดีนอก เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม โทร 089-5806459

2.นายปิยะพงศ์ ยิ้มอำพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โทร 086-7693633

3.นายวิศิษ บ่อสารคาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทร 081-9192043

4.นางปิยะวรรณ โหงวสกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช โทร 063-9161622

5.นายเสนีย์ ตรุยานนท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร 089-2569156

6.นางชุลี นิลยนารถ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทร 061-6689199