สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

E-Service

สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (DOAE Farmbook Application)

แอปพลิเคชันสำหรับ Smart Phone โดยเกษตรกรสามารถ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตนเองว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐได้